Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับสถิติ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

hit counters

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ขอบข่ายงานกิจการนักเรียน

สรุปผลงานปีการศึกษา 2557

ระเบียบประกาศต่างๆ

  1. กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
  2. ประกาศเรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์เคลื่อนที่
  3. ประกาศเรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการนำ การซื้อ หรือการสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากร้านภายนอกโรงเรียนมารับประทาน - จำหน่ายในโรงเรียน ปี2556
  4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
  5. ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน
  6. ระเบียบโรงเรียนสตรีนนทบุรีเครือข่ายผู้ปกครอง
  7. ระเบียบโรงเรียนสตรีนนทบุรีว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียน ปี2555
  8. ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียนพุทธศักราช 2555