Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร.ธนะสิทธิ์  ศิริวรธรรม
Dr.Tanasit Sirivoratum

เว็บไซต์ภายในโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับสถิติ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

hit counters

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียน

สถานที่ตั้ง                 เลขที่ 120  หมู่ 9  ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี   
                             จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์                  0-2525-1506 

โทรสาร                    0-2525-3229 ต่อ 105 , 0-2525-3171

Website                  http://www.satrinon.ac.th

อักษรย่อ                  น.บ.

สีประจำโรงเรียน          เขียวอ่อน เขียวแก่

                             สีเขียวอ่อน หมายถึง   ความเจริญงอกงามของสติปัญญาและความรู้            

                             สีเขียวแก่   หมายถึง   ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย จิตใจ ที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกแก้ว

                                  ดอกแก้วมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอม เปรียบกับลูกสตรีนนทบุรี ซึ่งเป็นกุลสตรีมีความดี ความงาม มีชื่อเสียงเลื่องลือไกล และดอกแก้วมี 5 กลีบ เปรียบดังคำขวัญที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของลูกสตรีนนทบุรี คือ เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรมกิจกรรมเลิศ

 

ตราประจำโรงเรียน      

 

 

เป็นพลับพลาซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือเมฆ มีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า

ปญฺญา นรานํ รตนํ  เบื้องล่างมีแพรแถบเขียนข้อความว่า โรงเรียนสตรีนนทบุรี  

พลับพลา หมายถึง เป็นที่สถิตของเทพบุตร เทพธิดา โรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นโรงเรียนสตรีล้วน จึงต้องการที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งความดีงาม เหมือนกับเทพธิดาที่สถิตอยู่ ณ พลับพลา

เมฆสีขาวบริสุทธิ์ หมายถึง นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีครูบาอาจารย์ที่เอาใจใส่ดูแล อบรมให้เป็นกุลสตรี

ปณิธาน          เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเยาวสตรี

ปรัชญา          การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นอัจฉริยสตรี มีความรู้ ความดีและความงาม  

คติพจน์          ปญฺญา  นรานํ  รตนํ     -            ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน

                             ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน หมายความว่า ปัญญานั้นเป็นสิ่งสำคัญและมีคุณค่าสูงสุดของมนุษย์ นักเรียนสตรีนนทบุรีทุกคนจะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งความดีงาม ประกอบด้วยสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม สมกับเป็นเทพธิดาทุกประการ สามารถที่จะพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศได้ ตลอดจนสามารถที่จะทำงานและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

คำขวัญ                      เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ

ค่านิยม                 คุณธรรมนำความรู้สู่สากล

วัฒนธรรมองค์กร        มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นเลิศด้านวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยีและมีความสามารถทางภาษา

สมรรถนะของโรงเรียน     ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา