Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร.ธนะสิทธิ์  ศิริวรธรรม
Dr.Tanasit Sirivoratum

เว็บไซต์ภายในโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับสถิติ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

hit counters

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคมพุทธศักราช 2475 โดยกำเนิดขึ้นจากความต้องการให้มีโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนนทบุรีใช้อักษรย่อว่าน.บ. 2”
ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 29 มีนาคม 2475 ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนโดยมี นางลัดดาวัลย์  นนทะนาคร เป็นครูใหญ่  มี ครู 3 คน ห้องเรียน 4 ห้อง นักเรียน 33 คน

วันที่ 10 กันยายน 2476 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ หอประชุมจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

วันที่ 20 กันยายน 2498  สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีโดยกำเนิดได้ให้การช่วยเหลือโดยจัดหาที่ดินและย้ายโรงเรียนสตรีนนทบุรี จากสถานที่เดิมซึ่งคับแคบมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2498 ในเนื้อที่ 18 ไร่ 44  ตารางวา ในจำนวนนี้เป็นที่ดินซึ่งได้รับมอบจากวัดพลับพลา 2 ไร่ 44 ตารางวา และวัดปากน้ำ 1 ไร่ 1 งาน ในช่วงแรกจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีวัดพลับพลา อักษรย่อว่า  "น.บ. 2"

วันที่ 9 มกราคม 2498  นางลัดดาวัลย์  นนทะนาคร ได้ทำบุญโรงเรียนเป็นครั้งแรก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2507  นางบรรจง นิวาศะบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พัฒนาด้านการศึกษา สร้างอาคารสถานที่ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากในสมัยนี้ นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนสตรีวัดพลับพลาเป็นโรงเรียนสตรีนนทบุรีและขอให้อักษรย่อจาก น.บ. 2 เป็น น.บ. ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบของจังหวัดนนทบุรี เพราะโรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี อีกทั้งได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างมาก จึงได้รับอนุญาตให้ใช้อักษรย่อของจังหวัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระราชธิดา ได้เสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ ศาลาร่มเย็น โรงเรียนสตรีนนทบุรี เพื่อพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่ราษฎรจังหวัดนนทบุรี ยังความปลาบปลื้มให้แก่ชาวสตรีนนทบุรีที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ถวายความจงรักภักดีอย่างใกล้ชิด

วันที่ 8 กันยายน 2523  นางสาวบำเพ็ญ  ภู่โสภา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน        สตรีนนทบุรี และในปี 2525 โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่น รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปี 2525

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 นางวณิช เฟื่องทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน         สตรีนนทบุรี ได้ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษของเขตการศึกษา 1       มีชื่อเสียงในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการกีฬาจนเป็นเลิศ มีชื่อเสียงดีเด่นในด้านการกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งกีฬาวอลเลย์บอล บาสเกตบอล นอกจากนี้ยังได้รับการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยได้เชื่อมต่ออาคารทั้ง 3 อาคาร ทำให้ทั้งครูและนักเรียนได้รับความสะดวกเป็นอย่างมาก

วันที่ 10 กันยายน 2532  นางสาวคนึง  ไทยประสิทธิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   สตรีนนทบุรี ได้พัฒนาโรงเรียนในทุกด้านจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป มีโรงเรียนต่างๆ มาดูงานกันเป็นจำนวนมาก ได้กำหนดให้ "ดอกแก้ว" เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน กำหนดให้วันที่ 9 มกราคมของทุกปีเป็นวันเกิดโรงเรียน เนื่องจากนางลัดดาวัลย์  นนทะนาคร อดีตครูใหญ่ ได้ทำบุญโรงเรียนเป็นครั้งแรก

วันที่ 8 กันยายน 2538  นางสาวประไพศรี  วิสัยจร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    สตรีนนทบุรีได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ และในปี 2541 โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปี 2541 และนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2542

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544  นายปิ่น  สุวรรณะ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน         สตรีนนทบุรี ได้แถลงนโยบายและเจตนารมณ์ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย และการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18  ธันวาคม 2544   นายพร  รุจนเวช  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมโรงเรียนและครู อาจารย์ ในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

วันที่ 4 มิถุนายน 2545 นางวิไลพร  ศุภวณิช  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานเจตนารมณ์นโยบายและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่อจากอดีตผู้บริหารทุกท่านและมุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข มีความเป็นไทย และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้ในสากลโลกได้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546  นายสุวรรณ  เค้าฝาย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน       สตรีนนทบุรี ได้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้านทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬา ทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมทั้งการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้โรงเรียนมีความทันสมัย ก้าวหน้า ทันโลก ทันเหตุการณ์ ด้วยการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศควบคู่กับการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้อื่นๆ และในปี 2548 โรงเรียน         สตรีนนทบุรีได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2548

วันที่  24  มีนาคม 2553 – ปัจจุบัน นายทรงวิทย์  นิลเทียน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสวยงาม ร่มรื่น และปรับปรุงทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และผู้มารับบริการภายในโรงเรียน ในปี 2554 ซึ่งเกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทย ท่านสามารถป้องกันโรงเรียนให้รอดพ้นจากอุทกภัยในครั้งนั้นได้ และได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในปี 2554 นักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี 2555 โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ นักเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA ตามโครงการ Intensive School  และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 110 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปีการศึกษา 2556 นี้ 

           โรงเรียนสตรีนนทบุรีมีความมุ่งมั่น ปรับปรุงพัฒนาในทุกด้าน ทั้งการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมส่งเสริมด้านวิชาการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปรับปรุงพัฒนางานฝ่ายต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งบุคคลากร วัสดุอุปกรณ์การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งโรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าสตรีนนท์-พลับลา สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีนนทบุรี  มูลนิธิบุญช่วย-     ลัดดาวัลย์ มูลนิธิบำเพ็ญ ภู่โสภา มูลนิธิประกอบ-นิศารัตน์ มูลนิธิคนึง ไทยประสิทธิ์ รวมทั้งบุคลากรทุกฝ่าย ในโรงเรียนมีความร่วมมือร่วมใจในการมุ่งพัฒนาลูกสตรีนนทบุรีให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีมารยาทตามวัฒนธรรมประเพณีไทย และประสบความสำเร็จในการเรียนและการศึกษาต่อ สมกับที่เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี