ข้อมูลโรงเรียน


สถานที่ตั้ง เลขที่ 120 หมู่ 9 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรณณีย์ 11000

พื้นที่ 18 ไร่ 44 ตารางวาง

โทรศัพท์ 02-525-1506

โทรสาร 02-525-3229 ต่อ 105 , 02-525-3171

Website http://www.satrinon.ac.th

อักษรย่อ น.บ.

สีประจำโรงเรียน เขียนอ่อน เขียวแก่

สีเขียวอ่อน หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญหาและความรู้

สีเขียวแก่ หมายถึง ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย จิตใจ ที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกแก้ว

ดอกแก้ว มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอม เปรี่ยมกับลูกสตรีนนทบุรี ซึ่งเป็นกุลสตรีมีความดี ความงาม มีชื่อเสียงเลื่องลือไกลและดอกแก้วมี 5 กลีบ

เปรียบดังคำขวัญที่บ่งบอกถึงคุณลักษระของลูกสตรีนนทบุรี คือ เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปรี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ


ตราประจำโรงเรียน

เป็นพลับพลาซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือเมฆมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า ปญฺญา นรานํ รตนํ เบื้องล่างมีแพรแถบเขียนข้อความว่า โรงเรียนสตรีนนทบุรี


พลับพลา หมายถึง เป็นที่สถิตของเทพบุตร เทพธิดา โรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นโรงเรียนสตรีล้วน จึงต้องการที่จะปูกฝังให้นักเรียนเป็นกุลสตรี ที่เพียบพร้อม ด้วยคุณสมบัติแห่งความดีงามเหมือนกับเทพธิดาที่สถิตอยู่ ณ พลับพลา เมฆสีขาวบริสุทธิ์ หมายถึง นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีครูบาอาจารย์ที่เอาใจใส่ดูแล อบรมให้เป็นกุลสตรี

ปณิธาน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเยาวสตรี

ค่านิยม มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน

สมรรถนะหลักของโรงเรียน การพัฒนาศึกยภาพด้านภาษาต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ องค์กรการเรียนรู้ชั้นนำระดับสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลกที่มีคุณภาพอย่างยั่งยื่น

พันธกิจ

 1. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษระอันพีงประสงค์ มีความฉลาดทางสุขภาวะ เป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีศึกยภาพในการแข่งขัย นำพาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพระดับมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาหลักสูตีและการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างสาร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
 5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็นแบบอย่างได้
 6. พัฒนาและขยายเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อัตลักษณ์

กุลสตรี ดี เด่น

กุลสตรี

 1. กิริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน
 2. พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน
 3. ใช้ภาษาไทยถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ
 4. อนุรักษร์และภูมิใจในความเป็นไทย

ดี

 1. เรียนดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 2. วินัยดี มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
 3. เป็นคนดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรพฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำเนินชีวิต

เด่น

 1. วิชาการเด่น มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับปรเทศ
 2. กีฬาเด่น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รักการออกกำลังกาย มีความฉลาดทางสุขภาวะ
 3. กิจกรรมเด่น กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 4. ภาษาเด่น ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 5. เทคโนโลยีเด่น รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า

เอกลักษณ์ โรงเรียนดีศรีเมืองนนท์

คุณลักษระอันพึงประสงค์

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ชื่อสัตย์ สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์

 1. ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
 2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สากล
 4. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานปลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เผยแพร่เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว