ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ ประเภท ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563 เอกสาร
ใบลงทะเบียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563. เอกสาร
ใบลงทะเบียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563 เอกสาร
ใบลงทะเบียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 เอกสาร
ใบลงทะเบียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 เอกสาร
ใบลงทะเบียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 เอกสาร
ตารางเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 คำสั่ง
ตารางเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง
ตารางสอน โครงการภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2563 เอกสาร
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกสาร
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกสาร
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เอกสาร
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เอกสาร
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เอกสาร
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอกสาร
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) เอกสาร
กิจกรรมการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน เอกสาร
ใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 60 เอกสาร