ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ ประเภท ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ชั้น ม.1 (1/65) เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.2 (1/65) เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.3 (1/65) เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.4 (1/65) เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.5 (1/65) เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.6 (1/65) เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 1/65 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 1/65 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/65 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 1/65 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 1/65 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 1/65 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 1/65 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1/65 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 1/65 เอกสาร
ตารางสอน โครงการฯ EP 1/65 เอกสาร
ตารางห้องเรียน 1/65 เอกสาร
ตารางห้องเรียนรวม 1/65 เอกสาร
หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง ม.1 เอกสาร
ใบสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ใบสมัคร
ใบสมัคร ม.1, 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP เอกสาร