บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ง20227 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Access คืออะไร ?

Access คือเครื่องมือออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดตามข้อมูลที่สำคัญได้ โดยสามารถเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือจะประกาศไปยังเว็บ เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้ฐานข้อมูล
ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ หลายคนเริ่มหันมาใช้งาน Access เมื่อโปรแกรมที่พวกเขากำลังใช้ในการติดตาม
ข้อมูลบางอย่างอยู่นั้น เริ่มที่จะไม่เหมาะกับงานที่ทำอยู่เกมส์บันไดงู ตอน ส่งข้อมูล

ครูชเอมกำลังเปิดฐานข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Access จากเครื่องแม่ข่าย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งในการเข้ารหัสข้อมูล ต้องคำถามเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นจนถึงปลายทาง จนเสร็จภาระกิจ

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้สำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ง20227 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

แหล่งอ้างอิง

แหล่งอ้างอิงเอกสารในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ง20227 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เริ่มนับสถิติวันที่ 16 มกราคม 2557

จัดทำโดย นางชเอม ชักชวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีนนทบุรี