โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เว็บไซต์สำหรับการอบรม Google App for Education

Get Adobe Flash player

บัญชีอีเมลสำรอง

สำหรับผู้เข้าอบรมห้องคอมพิวเตอร์   (ให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ยังไม่สมัครอีเมลโรงเรียน แบ่งให้โดยวิทยากร)

  • ga001@satrinon.ac.th - ga070@satrinon.ac.th     password : 12345678   


สำหรับผู้เข้าอบรมห้องมัลติมีเดีย (ให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ยังไม่สมัครอีเมลโรงเรียน แบ่งให้โดยวิทยากร)

  • ga071@satrinon.ac.th - ga099@satrinon.ac.th     password : 12345678   

แปลภาษา/Translation

แบบประเมินการอบรม

สำหรับวิทยากร

Username : Password :