โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เว็บไซต์สำหรับการอบรม Google App for Education

Get Adobe Flash player

กำหนดการอบรม

เวลา

เนื้อหาการอบรม 

08:00 - 9:00

ลงทะเบียน
เตรียมความพร้อม เปิดเครื่อง ต่ออินเตอร์เน็ต Sign-in เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google

09:00 - 9:15

พิธีเปิด

09.15 - 09.30

แนะนำ Google Apps for Education
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Apps for Education

09.30 - 10.00

Google Drive
สามารถเก็บความรู้หรือข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ แบ่งปันให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้

10.00 - 10.30

Google Docs
สามารถอ้างอิงข้อมูลที่ได้มาได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

10:30 - 10:45

Break

10:45 - 12:00

Google Slide
การทำทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Google Form
สามารถทำ research และรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form พร้อมทั้งประมวลผลการค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

14:00 - 14.45

Google Spreadsheet
ประมวลผลการค้นคว้าและใช้เครื่องมือการวัดผล Flubaroo อย่างมีประสิทธิภาพ

14:45 - 15:00

Break  (Feedback and Evaluation)

15:00 - 15:45

Google Calendar 
สามารถทำการนัดหมาย บริหารเวลา พร้อมทั้งสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

15:45 - 16:30

 Youtube
เผยแพร่ความรู้อย่างสร้างสรรค์องค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แปลภาษา/Translation

แบบประเมินการอบรม

สำหรับวิทยากร

Username : Password :