ที่เรียนของลูกสาว สตรีนนท์ เราคือคำตอบ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารเฉพาะกิจ

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ITA2023

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

ITA2023

วิดีโอเกี่ยวกับ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงานกิจการนักเรียน
นางชณากานต์ ศิลปรัศมี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี
นางชยานันต์ คงทรัพย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณเเละบุคคล
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญกล้า
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี