บุคลากรโรงเรียน

Card image

นางสาวกัลยาณี พันโบ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นายกิตติพงษ์ รุ่งสุรีย์

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)

Card image

นางสาวกีรติ กิจทะ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นางสาวขันธิญา คำศรี

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นางสาวจรรยา เซี่ยงอึ๋ง

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นางสาวจันทรรัตน์ ไกรศักดิ์ศรี

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นางสาวจันทิมา เทพประสิทธิ์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)

Card image

นายจารึก จอมคีรี

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นางสาวจิรัตน์ชฎาพร สีทาสังข์

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิศาสตร์

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นางสาวจุฑามาศ ล้อมวงค์

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)

Card image

นางสาวจุฬาลักษณ์ สมภักดี

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นางสาวจุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ครู

Card image

นายฉัตรชัย ธรรมดรบุรี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

Card image

นางชนาภา ทวีทรัพย์

วิทยฐานะ ชำนาญการ

ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)

Card image

นางชยานันต์ คงทรัพย์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ครู