บุคลากรโรงเรียน

คณะผู้บริหาร

avatar

นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

avatar

นางชยานันต์ คงทรัพย์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้บริหาร

avatar

นางชณากานต์ ศิลปรัศมี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้บริหาร

avatar

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญกล้า

วิทยฐานะ ชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้บริหาร

avatar

นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้บริหาร

ครูและบุคลากร

avatar

นายกิตติพงษ์ รุ่งสุรีย์

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)

avatar

นางสาวกีรติ กิจทะ

วิทยฐานะ ชำนาญการ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวขันธิญา คำศรี

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวจรรยา เซี่ยงอึ๋ง

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวจันทรรัตน์ ไกรศักดิ์ศรี

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวจันทิมา เทพประสิทธิ์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)

avatar

นายจารึก จอมคีรี

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวจิรภาภรณ์ แป้นสุวรรณ

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวจิรัตน์ชฎาพร สีทาสังข์

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิศาสตร์

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวจุฬาลักษณ์ สมภักดี

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวจุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ครู

avatar

นางสาวชนานันท์ หิมวรรณ

วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ครู