นิทรรศการวิชาการ NBVERSE

เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ NBVERSE ตั้งแต่วันที่ 14-24 ก.พ.65 ผ่านเพจกลุ่มสาระและเพจโรงเรียนสตรีนนทบุรี