ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีนนทบุรี <<คลิก>>


ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 2

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์