ประกาศ ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ลงทะเบียนรายวิชาเลือกใหม่