ประกาศรายชื่อนักเรียน ตารางสอบ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ในการย้ายแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

00