ประกาศแจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทางโรงเรียนสตรีนนทบุรีจึงปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะประกาศให้ทราบภายหลัง