รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์