ประกาศโรงเรียนสตรีนนทบุรี เรื่อง เกณฑ์การสอบภายในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสตรีนนทบุรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566