ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTEP) และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

สามารถสมัครได้ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางช่องทางออนไลน์


โดย link การสมัครจะแจ้งให้ทราบต่อไปในช่วงก่อนวันรับสมัคร อย่างน้อย 1-2 วัน