กิจกรรม นิทรรศการวิชาการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ปีการศึกษา 2565 “Empowerment through Education การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”