ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (NB Pre-Test 2023)

***แจ้งแก้ไขข้อมูล***


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (NB Pre-Test 2023)

เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าสมัครสอบ NB Pre-Test 2023 ว่ามีเกิดการตกหล่นของชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าทดสอบ ทางกลุ่มบริหารวิชาการจึงได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ตกหล่นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (NB Pre-Test 2023) โดยมีการแก้ไขดังนี้

- นักเรียนที่สอบห้องเรียนปกติ ห้องสอบที่ 8 ลำดับที่ 31 เป็นต้นไป จะย้ายไปสอบห้องสอบที่ 9 (6309)

- นักเรียนที่สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ห้องสอบที่ 6 ลำดับที่ 31 เป็นต้นไป จะย้ายไปสอบห้องสอบที่ 7 (6307)


ในวันสอบ นักเรียนแต่งกายด้วย "ชุดนักเรียน"


หมายเหตุ***

1.หากข้อมูลผิดพลาด สามารถแก้ไขได้ในวันสอบ

2. โรงเรียนมีอาหารจำหน่ายที่โรงอาหาร อาคารพลับพลา 5 ชั้น 1

https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...


ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป