ประกาศโรงเรียนสตรีนนทบุรี รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTEP)