หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง

หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง


ใช้นำไปประกอบการสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ *กรณีนักเรียนพักอาศัยอยู่จริงกับเจ้าบ้าน 2 ปี นับถึง 16 พ.ค.66 (ก่อน 16 พ.ค.64)

จะมีชื่อหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกันก็ได้

ให้ดาวน์โหลด -> ปริ้น และให้เจ้าบ้านรับรองเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อ


ดาวน์โหลด คลิก >> หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง