ข่าวโรงเรียน


เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre-Test 2021)


โรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre-Test 2021)


คุณสมบัติ "นักเรียนหญิง" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


สมัครได้ทาง ออนไลน์ ที่ https://forms.gle/aZYhnJ4k8B9YD6SL6 หรือ

สมัครที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้องวิชาการ


โดยสามารถสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564