ประกาศตารางสอบ และ Link ห้องสอบสำหรับนักเรียนที่ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนแผนการเรียน

ประกาศตารางสอบ และ Link ห้องสอบสำหรับนักเรียนที่ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนแผนการเรียน


ห้องสอบที่ 1 : https://meet.google.com/mrp-vieq-qgm

ห้องสอบที่ 2 : https://meet.google.com/wtp-hufv-jeq


ขอให้นักเรียนสำรวจรายชื่อ และเข้าสอบตามห้องสอบที่ระบุ