การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาะของไวรัสโควิด 19 สายพันธ์โอมิครอน