โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.-23 ก.พ.65 เป็นต้นไป ผ่าน Link: https://drive.google.com/.../12sxOjA0HRy2AEh7iLn...

และมาสมัครด้วยตนเองในวันช่วงวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)