การทำความเคารพในพิธีสวนสนาม

       ในกิจกรรมการสวนสนาม  ผู้ร่วมขบวนสวนสนาม มีรูปแบบการทำความเคารพที่สำคัญ 2 ลักษณะ  คือ  การทำความเคารพในขณะอยู่กับที่  และการทำความเคารพในขณะเดินสวนสนาม  มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การทำความเคารพในขณะอยู่กับที่

ก.      เมื่อองค์ประธานเสด็จ ฯ มาถึง  (หรือในกรณีที่ ประธานในพิธีมาถึง)


ผู้บังคับขบวนสวนสนาม  สั่งทำความเคารพ  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสรินพระบารมี   ให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือทำความเคารพดังนี้

    1. ลูกเสือทุกคน ทุกประเภทไม่มีไม้พลองหรือไม้ง่ามยืนตรง  

    2. ลูกเสือที่มีไม้พลองหรือไม้ง่ามให้ทำวันทยาวุธ

    3. ลูกเสือถือธงเคารพด้วยท่าตรง

    4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออยู่ในแถวไม่มีไม้ถือยืนตรง

    5. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีไม้ถือทำวันทยาวุธ

    6. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ไม่มีไม้ถือและคุมแถวทำวันทยาหัตถ์

ข.     ขณะกล่าวคำปฏิญาณ

เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) นำกล่าวคำปฏิญาณให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ลูกเสือสำรองทำ  วันทยาหัตถ์
  2. ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   วิสามัญ   และเนตรนารีแสดงรหัส
  3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภทแสดงรหัส
  4. ผู้มีไม้พลองหรือไม้ง่าม   ให้ยกไม้พลองหรือไม้ง่ามมาอยู่ระหว่ากึ่งกลางปลายเท้าทั้งสอง  ส่วนบนของไม้พลองหรือไม้ง่ามพิงอยู่กับแขนซ้าย  หรืองอข้อศอกเป็นมุมฉากรอรับอยู่  แล้วแสดงรหัส
  5. ผู้ถือธงก็ทำเช่นเดียวกับผู้ที่มีไม้พลองหรือไม้ง่าม  ต่างกันเพียงแต่โคนคันธงที่วางไว้ตรงเท้าขวาด้านใน
  6. ผู้ถือป้ายใช้มือแสดงรหัส (มือป้ายถือป้ายไว้)

2. การทำความเคารพในขณะเดินสวนสนาม

ก.     เวลาเดินสวนสนาม


ด้านหน้าที่ประทับ  จะมีธงปรือเครื่องหมายอยู่ 3 ธง ธงที่ 1 คือธงเตรียมเคารพ   ธงที่ 2คือเคารพ  ธงที่ 3  คือธงเลิกเคารพ

1.   ลูกเสือในแถวเมื่อได้ยินคำสั่งว่า “แลขวา – ทำ”  ให้ทุกคนสะบัดหน้าไปยังองค์ประธาน   จนถึงธงที่ 3  จึงสะบัดหน้ากลับ   แล้วเดินตามปกติ    ยกเว้นคนที่ขวาสุดของแต่ละแถว   ไม่ต้องสะบัดหน้า   คงมองไปข้างหน้าขนานกลับพื้น   ลูกเสือที่มีไม้พลองหรือไม้ง่ามเวลาสะบัดหน้าต้องแกว่งแขนด้วย    ส่วนลูกเสือที่ไม่มีไม้พลองหรือไม้ง่าม  เวลาสะบัดแขนทั้งสองข้างไม่แกว่ง   ลูกเสือเมื่อได้ยินคำสั่ง “แลขวา – ทำ”  ให้ทุกคนทำ   แม้แต่ตนจะยังไม่ถึงธงที่  2 ก็ตาม    แต่เมื่อถึงธงที่ 3 แถวใดถึงก็ให้สะบัดหน้าโดยไม่ต้องมีการบอก

2.    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ไม่มีไม้ถือหือคุมแถว   เมื่อถึงธงที่ 2 ให้ทำวันทยาหัตถ์พร้อมกับสะบัดหน้าไปยังองค์ประธาน  แขนไม่แกว่งจนถึงธงที่  3  จึงสะบัดหน้ากลับ   และเดินแกว่งแขนตามปกติ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีไม้ถือ   ให้เดินท่าแบกอาวุธ  เมื่อถึงธงที่ 1  ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก   ห่างจากปากประมาณฝ่ามือ    เมื่อถึงธงที่ 2  ให้ทำท่าวันทยาวุธ   พร้อมสะบัดหน้าไปยังองค์ประธาน   แขนซ้ายไม่แกว่งจนถึงธงที่  3  ให้สะบัดหน้ากลับ   แล้วลดลง  ท่าแบกอาวุธ  แล้วเดินแกว่งแขนต่อไป

3.    รองผู้กำกับลูกเสือ (ที่เดินคุมแถว)  ก่อนจะถึงธงที่ 1 ประมาณ 2 ก้าว  เมื่อตบเท้าขวาให้สั่งลูกเสือว่า “แลขวา – ทำ”  พร้อมกับสะบัดหน้าไปยังองค์ประธาน   แขนซ้ายไม่แกว่งจนถึงธงที่ 3  จึงสะบัดหน้ากลับและเดินแกว่งแขนตามปกติ

(ส่วนผู้ถือธง  และถือป้ายให้ปฏิบัติดังกล่าวมาแล้ว)