วิชาพิเศษลูกเสือ 

     ตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือทั้ง 4 ประเภท (ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ) อาจสอบวิชาพิเศษได้ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ วิชาพิเศษของลูกเสือมีจุดมุ่งหมายให้ลูกเสือ ได้แสดงออก ซึ่งทักษะและความสนใจของตนเอง เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมกับลูกเสืออื่นๆด้วย โดยสถานศึกษาควรเปิดโอกาศให้ลูกเสือได้เลือกตามความถนัด  หรือส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือแต่ละคนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถที่มี  ในการสอนและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ขอเสนอแนะให้ครู-ผบ.ลูกเสือได้พิจารณานำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 1. วิชาพิเศษควรเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนตามปกติ หรือในเวลาว่างของตนเอง  หรือการทำกิจกรรมที่ตนชอบและเกิดประโยชน์ หรือในขณะไปอยู่ค่ายพักแรม

 2. ลูกเสือ ทำการฝึกฝนทักษะต่างๆของวิชาพิเศษ แล้วขอทำการสอบหรือส่งรายงานผลการปฏิบัติงานนั้นแก่ผบ.ลูกเสือ เพื่อขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

3. การสอบจะจัดให้มีขึ้นปีละกี่ครั้งก็ได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เมื่อสอบผ่านแล้ว ให้ผู้กำกับลงนามรับรองในสมุดประจำตัวลูกเสือ

4.วิชาพิเศษลูกเสือวิชาใดที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นแล้ว เช่น การอ่าน แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ ผบ,ลูกเสือ สามารถดำเนินการสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ลูกเสือผ่านการสอบวิชานั้นๆ และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นด้วย

5.ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการขอซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ตามจำนวนที่ลูกเสือได้รับ จากร้านค้าขององค์การค้าของคุรุสภา สำหรับการดำเนินการสอบพิเศษลูกเสือ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.. 2509 และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ของลูกเสือแต่ละประเภท

6.วิชาพิเศษลูกเสือวิชาใดที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ลูกเสือเข้าร่วมตามปกติ เช่น กิจกรรมกีฬา ศิลปวาดเขียน การเดินทางไกล ฯลฯ  ก็ให้นำไปบูรณาการ รวมทั้งทำการสอบภาคปฏิบัติของวิชาพิเศษนั้นๆ และให้ถือว่าลูกเสือที่ผ่านการสอบแล้ว มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นด้วย

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ลักษณะ 2 ว่าด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ภาค 1 บททั่วไป

ข้อ 

141 การคุ้มครองเครื่องหมาย เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสืออยู่ในความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.. 2507 และพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 2) .. 2509 คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมการจัดทำหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายซึ่งเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ

ข้อ 

142 ต้องมีความรู้อย่างดีก่อน ผู้กำกับลูกเสือต้องฝึกสอนลูกเสือตามหลักสูตรและมั่นใจ ว่าลูกเสือผู้นั้นมีความรู้ความสามารถในวิชานั้นๆเป็นอย่างดีแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าทดสอบ

 ข้อ 143 (1)การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้น ตามปกติให้เป็นหน้าที่ของผู้กำกับกองลูกเสือ เป็นผู้ดำเนินการสอบ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอแล้วแต่กรณี หากเห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งกรรมการสอบร่วมก็ได้

(2)การทดสอบเมื่อเลื่อนชั้น เมื่อมีการสอบได้วิชาใดแล้วให้เก็บผลการสอบวิชานั้นไว้ เมื่อได้ครบทุกวิชาก็ให้เลื่อนชั้นได้ ส่วนวิชาพิเศษลูกเสือนั้นไม่มีการเก็บผลไว้ ถ้าสอบไม่ได้ให้สอบใหม่ทุกคราวการทดสอบให้ดำเนินตามรายละเอียดที่กำหนดไว้แต่ละวิชา โดยมุ่งถึงคุณภาพและการปฏิบัติได้จริงจังเป็นสำคัญ

(3) เมื่อลูกเสือคนใดสอบได้ ก็ให้กรรมการสอบลงนามรับรองในสมุดประจำตัวลูกเสือ และเมื่อเสร็จการสอบแล้ว ให้ผู้กำกับกรอกผลการสอบลงในทะเบียนลูกเสือให้ตรงกันด้วย

 (4) การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นหรือวิชาพิเศษลูกเสือ อาจทำในขณะที่ไปอยู่ค่ายพักแรม และจะจัดให้มีขึ้นปีละกี่ครั้งก็ได้

(5) การทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอแล้วแต่กรณี เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิ เหมาะสมเป็นกรรมการสอบ ในข้อ 143 (2) นี้ ได้มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาลูกเสือแต่ละประเภทโดยเฉพาะ จึงควรดำเนินการตามตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ ในแต่ละประเภทแล้วแต่กรณี