1.   กรณีลูกเสือแต่งเครื่องแบบมาโรงเรียน   การเรียนการสอนของโรงเรียน

ตามปกตินั้นจะมีนักเรียนบางชั้นหรือบางระดับ  แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาเรียน   จะเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกัน   หรือแม้แต่จะแต่งเครื่องแบบลูกเสือพร้อมกันทั้งโรงเรียนก็ตาม   เวลาเข้าแถวลูกเสือไม่ต้องนำไม้พลองหรือไม้ง่ามเข้าแถว แม้แต่นายหมู่ก็ไม่ต้องนำธงหมู่ไปเพราะถือว่าเป็นการเคารพธงชาติของบุคคลทั่วไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

     การสั่งเคารพธงชาติก็เพียงสั่ง ตรง เฉย ๆ ลูกเสือก็เคารพด้วยท่าตรง (ไม่วันทยาหัตถ์) ส่วนผู้บังคับบัญชานั้น    ไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรืออาคาร  ให้เคารพธงชาติด้วยท่าวันทยาหัตถ์   ไม่ว่าจะสวมหมวกหรือไม่สวมหมวกก็ตาม    แต่ผู้ที่อยู่ในสนามจะต้องสวมหมวกเสมอถือได้ว่าผู้บังคับบัญชานั้นไม่อยู่ในแถวควบคุมตามระเบียบแถว    จะยืนตรงเฉย ๆ เสมือนลูกเสือที่อยู่ในแถวไม่ได้

    สำหรับลูกเสือที่อยู่นอกแถว    ซึ่งอาจกำลังทำหน้าที่อยู่ที่ประตูโรงเรียน   หรืออยู่ในอาคาร โดยไม่เข้าอยู่ในแถวก็เคารพธงชาติด้วยท่าวันทยาหัตถ์เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาเพราะถือว่า   ไม่อยู่ในแถวควบคุม   กรณีเช่นนี้  ก็ไม่ควรที่จะให้ลูกเสืออยู่นอกแถวมีจำนวนมากเกินความจำเป็น ซึ่งจัดให้ลูกเสือวิสามัญ  หรือสามัญรุ่นใหญ่บางคนออกนอกแถวมาช่วยจัดแถวนักเรียนชั้นเด็กเล็กได้


     2.   กรณีอยู่ค่ายพักแรม    การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือนั้น   จะต้องมีการเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 8.00 . ทุกวันลูกเสือและผู้บังคับบัญชาจะต้องแต่งเครื่องแบบครบ

    ลูกเสืออาจไม่มีไม้ง่ามแต่สำหรับนายหมู่จะต้องมีเสมอพร้อมด้วยนำธงหมู่ไปด้วย (หากสามารถนำไม้ง่ามไปทุกคน  ก็จะเหมาะสมมาก)

                       การเข้าแถวโดยปกติจะเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม   แต่หากสนามไม่อำนวยลูกเสือ

มากเกินไปอาจทำครึ่งวงกลมซ้อนกัน 2 – 3 วงได้  หรือเป็นแถวรูปรัศมีก็ย่อมได้

ผู้เรียกและสั่งเคารพธงชาตินั้นคือพิธีกรประจำวันทำหน้าที่เสมือนครูเวร 

ทีโรงเรียนพิธีกรจะยืนหน้าเสาธง   ส่วนผู้บังคับบัญชาอื่นรวมทั้งผู้บังคับบัญชาค่าย   จะยืนเป็นแถวหน้ากระดานหลังเสาธง  ทั้งนี้  ให้ผู้บังคับบัญชาค่ายอยู่กลางแถว  คือ หลังเสาธงตรงกับพิธีกรที่เรียกแถว 

      พิธีกรสั่ง จัดแถว”  แล้วสั่ง นิ่ง  ตามระเบียบ พัก แล้วให้นัดหมายหมู่บริการชักธง    หมู่ใดจะขึ้นเพลงชาติ  หมู่ใดจะนำสวดมนต์   เสร็จแล้วสั่ง  กอง  ตรง  หมู่บริการชักธง”  เมื่อสั่งแล้ว  พิธีกรรีบมาอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชาให้อยู่ปลายสุดของแถวด้านใดด้านหนึ่ง (ปกติอยู่ปลายแถวด้านขวา  คือ   ขวามือของผู้บังคับการค่าย)

    เมื่อผู้ชักธงพร้อมแล้ว  พิธีกรสั่ง กอง  เคารพธงชาติ จากนั้นหมู่บริการจะนำร้องเพลงชาติ   ผู้ชักธงจะเริ่มชักธงขึ้น

    การเคารพธงชาติลักษณะนี้ ลูกเสือเคารพด้วยท่าตรง  นายหมู่ซึ่งมีไม้ง่ามจะทำวันทยาวุธ   เมื่อได้ยินคำสั่งว่า  กอง  เคารพธงชาติ ผู้บังคับบัญชาทำวันทยาหัตถ์

    หากลูกเสือมีไม้ง่ามครบทุกคน   การสั่งเคารพธงชาติก็สั่งว่า  กอง  เคารพ

ธงชาติ  วันทยา  วุธตามปกติ

    เมื่อผู้ชักธงกลับเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว พิธีกรสั่ง หมู่บริการนำสวดมนต์

สวดมนต์จบก็สั่ง  สงบนิ่ง และสั่ง สวมหมวก  ตามระเบียบ  พัก”  จากนั้น  พิธีกรก้าวออกมาหน้าแถว 1 ก้าว  หันหน้าไปทางผู้บังคับการค่ายวันทยาหัตถ์  เชิญผู้บังคับการค่ายปราศรัยหน้าเสาธง

   เมื่อผู้บังคับการค่ายออกไปถึงหน้าเสาธง  พิธีกรสั่ง กองตรง  ตามระเบียบ-พัก”  จากนั้นผู้บังคับการจะกล่าวปราศรัย  จุดประสงค์การอบรม  ชีแจงเรื่องต่าง ๆ การส่งของพิธีกรตอนนี้ถ้ามีอาวุธครบทุกคน   ก็เพิ่มคำว่า วันทยา  วุธ และ  เรียบ  อาวุธ ด้วย

   การเคารพของนายหมู่ที่มีไม้ง่ามนั้น   แม้พิธีกรจะสั่ง  ตรง เฉย ๆ นายหมู่ก็ทำวันทยาวุธเองด้วย   คือ  ตรงแล้วทำวันทยาวุธ  มิใช่ทำจังหวะเดียว  ทำแล้วก็เรียบอาวุธเองด้วย   โดยจะต้องเรียบอาวุธให้เสร็จก่อนที่พิธีกรสั่ง  ตามระเบียบ  พัก

    เมื่อผู้บังคับบัญชาการค่ายกล่าวจบ   และมารยาทของผู้บังคับการค่ายนั้นจะกล่าวว่า ต่อไปนี้พิธีกรจะนัดหมาย    สำหรับเช้านี้……….ขอจบปราศรัยเพียงเท่านี้  สวัสดี”  ที่กล่าวดังนี้จะเป็นการนัดหมายพิธีกรไปในตัว   จากนั้นพิธีกรสั่งเคารพว่า กอง  ตรง  ตามระเบียบ  พัก และพิธีกรจะเดินไปหน้าเสาธงนัดหมายต่อไป   เมื่อนัดหมายจบจะสั่ง  กอง  ตรง  กอง  แยก” 

     เมื่อผู้บังคับการค่ายเดินกลับจากหน้าเสาธงถึงแถวแล้ว   คณะผู้บังคับบัญชา

จึงเลิกแถว  โดยไม่แยกย้ายหนีไปในขณะกล่าวปราศรัย  หรือขณะเดินมายังไม่ถึงแถว

     การเคารพของลูกเสือตอนผู้บังคับการค่ายกล่าวจบ    เฉพาะนายหมู่ที่มีพลอง  ไม้ง่าม  ที่ทำวันทยาวุธเองเช่นเดียวกับตอนที่เข้ามาด้วย    หากลูกเสือมีอาวุธครบทุกคนพิธีก็สั่ง วันทยาวุธ  เรียบ  อาวุธ - ตามระเบียบ  พัก ด้วย


     3. ลูกเสือสำรองเข้าค่ายพักแรม  ลูกเสือสำรองนั้นไม่มีอาวุธการเคารพธงชาติพิธีกรก็สั่ง ตรง”  เฉย ๆ ลูกเสือสำรองเคารพธงชาติด้วยท่าตรง    จะมีการวัทยาหัตถ์ก็เฉพาะการเปิดประชุมกองทำแกรนด์ฮาวล์รอบเสาธงนั้นและการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าก็เข้าแบบครึ่งวงกลม  หรือรัศมี  เช่นเดียวกัน


      4. พิธีกร  เมื่ออยู่ในแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  สงบนิ่ง   ให้ก้าวออกไป 1 ก้าว    สั่งแล้วให้ถอยกลับเข้าที่