ปี2554 เฉลิมฉลอง100ปีลูกเสือไทย

     รมว.ศธ.กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่จะใช้กิจการลูกเสือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือไทย  ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยการรวมพลังจากทุกคนที่มีส่วนพัฒนาลูกเสือไทยให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจะเตรียมการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีลูกเสือไทยครั้งยิ่งใหญ่ในปี ๒๕๕๔ รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือไทยในรอบ ๑๐๐ ปี ดังต่อไปนี้


                 การฟื้นฟูหลักสูตรลูกเสือ  ให้เป็นหลักสูตรหลักในการพัฒนาทักษะชีวิตและสร้างสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้น ๓ เรื่อง คือ รู้รักสามัคคี ส่งเสริมและยกย่องคนดี และการสร้างสังคมประชาธิปไตย 


       ซึ่งลูกเสือจะต้องมีหน้าที่ ๓ ด้าน คือ ลูกเสือคุณธรรม ลูกเสือที่ต่อต้านสิ่งไม่ถูกต้อง โดยจะต่อต้านยาเสพติดเป็นภารกิจหลัก และลูกเสือประชาธิปไตย 


       ซึ่งจะมีการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมในโรงเรียน ในขณะนี้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษามีความรู้มากเกินกว่าการเอาตัวรอด จึงควรจะให้เด็กในระดับนี้มีทักษะอ่าน ออกเขียนได้ เรียนเพียง ๓-๔ วิชาเท่านั้น และช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมลูกเสือเกิดขึ้นในโรงเรียน


      และคาดว่าภายใน ๑ เดือน จะต้องเห็นภาพของลูกเสือไปปฏิบัติกิจกรรมดูแลช่วยเหลือในชุมชน โรงพยาบาล หรือแม้แต่ดูแลเด็กด้อยโอกาส                      โดย รมว.ศธ.จะใช้การศึกษาเป็นธงนำในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาประเทศด้วยการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และที่สำคัญคือ                  สร้างความจงรักภักดีและความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการสร้างกิจกรรมอบรม                  และทำกิจกรรมให้เป็นจริง

                    กิจการลูกเสือเพื่อการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                    ซึ่งทุกโรงเรียนต้องฟื้นฟูกองลูกเสือขึ้นมา ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วม                                                              

                    ดึงพลังจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง                                                                                 โดยใช้กิจการลูกเสือ เพื่อร่วมสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


                     กิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย  จะจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งได้มอบหมายให้ ศธ.เป็นเจ้าภาพ และให้คิดรูปแบบของการจัดงาน เพื่อให้เกิดการชุมนุมลูกเสือไทย ไม่ว่าจะเป็น ลูกเสือสามัญ ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือต่างๆ เข้ามาร่วมชุมนุม เพื่อถวายพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขับเคลื่อนกิจการของลูกเสือไทยและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในทิศทางเดียวกัน โดยภายหลังจากจัดสมัชชาปฏิรูปการศึกษารอบสองเสร็จแล้ว จะเชื่อมโยงการปฏิรูปการศึกษา กิจการลูกเสือไทย และกระบวนการจัดการเรียนหลักสูตรลูกเสือเข้าด้วยกัน รวมทั้งบูรณาการและจัดยุทธวิธีเพื่อเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูลูกเสือไทยและเกิดสังคมประชาธิปไตยในสังคมไทยต่อไป

 ที่มา : ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/websm/2010/jan/031.html

สรุป : นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓