Get Adobe Flash player

ลูกเสือวิสามัญ

ลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญ

      มีเกณฑ์อายุอยู่ระห่วาง 17-23 ปีและกำลังเรียนอยู่
ในระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา 
 
คติพจน์ :   บริการ (Service)


เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับสถิติวันที่ 26 เมษายน 2558

 

Hit Counter

งานเนตรนารี โรงเรียนสตรีนนทบุรี
120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel : 02-525 1506 ต่อ 112, Fax : 02-525 3171