Get Adobe Flash player

Chairman's Award : รางวัลประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

การพิจารณามอบรางวัล
         การพิจารณามอบรางวัล Chairman's Award ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิกตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
         - ประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะตัดสินใจตามข้อแนะนำของคระกรรมการรางวัล
         - รางวัลจะมอบให้เพื่อการช่วยเหลือที่ดีและมีค่าตอการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
         - รางวัลจะมอบให้บุคคลกระทำตนเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆมากกว่า 1 ข้อ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี              
                1. การสัมมนาลูกเสือเอเชียแปซิฟิก
                2. คณะกรรมการลูกเสือเอเชียแปซิฟิก
                3. คณะกรรมการย่อยลูกเสือเอเชียแปซิฟิก
                4. หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเอเชียแปซิฟิก
                5. สำนักงานลุกเสือโลก เมืองเจนิวา และสำนักงานลูกเสือเอเชียแปซิฟิก
                6. การสัมมนาลูกเสือโลก
                7. คณะกรรมการลุกเสือโลก
                8. องกรณ์พัฒนาระหว่างประเทศ
                9. กิจกรรมหลักต่างๆทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโลก

         - รางวัล Chairman's Award จะมอบให้ในงานสำคัญต่างๆ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือเมื่อประธานเยือน
สำนักงานลูกเสือของผู้รับรางวัล สำนักงานลูกเสือควรจะได้รับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการมอบ การมอบ
รางวัลไม่จำเป็นต้องอนุมัติจากสำนักงานลูกเสือ
         - รางวัลนี้จะมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทางลูกเสือ
         - คณะกรรมการรางวัลจะทำการเสนอซื่อต่อประธานลูกเสือเอเชียแปซิฟิก 1 เดือนก่อนการมอบรางวัล
         - ไม่มีการจำกัดจำนวนการมอบรางวัลในแต่ละปี

การเสนอชื่อ
         การเสนอชื่อจะกระทำโดยสมาชิกปัจจุบันของคณะกรรมการลูกเสือเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงสมาชิกเก่า
ประธานกรรมการย่อยลูกเสือเอเชียแปซิฟิกและผู้ตรวจการต่างประเทศของสำนักงานลูกเสือ

                                                                                                                 

ผู้ที่ได้รับรางวัล Chairman's Award 

1998 นางสุมน สมสาร
1999 นายสุธรรม พันธุศักดิ์
2001 นายอาณัฐชัย รัตตกุล
2004 นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ 
2004 นายพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์
2007 นายสมมาต สังขพันธ์
2009 นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่    

ที่มา : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับสถิติวันที่ 26 เมษายน 2558

 

Hit Counter

งานเนตรนารี โรงเรียนสตรีนนทบุรี
120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel : 02-525 1506 ต่อ 112, Fax : 02-525 3171