Get Adobe Flash player

Certificate of Good Service Award : ประกาศนียบัตรรางวัลการบริการดีเด่น        คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จะมอบรางวัลนี้ให้กับผู้กำกับลูกเสือตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
        รางวัลนี้จะมอบแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ และให้การบริการและอุทอศตนแก่กิจการลูกเสือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
         - สมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
         - คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
         - คณะอนุกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
         - สำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
         - งานสำคัญต่างๆ ทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
         - การบริการต่างๆ ในประเทศ

Certificate of Good Service Award  
          ประกาศนียบัตรรางวัลการบริการดีเด่น จะมอบในโอกาสสำคัญต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ ขณะที่ประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเยือนประเทศต่างๆในกลุ่มสมาชิก
เพื่อเป็นเกียรติ 

         รางวัลนี้มอบให้แก่อาสาสมัคร และผู้กำกับลูกเสือ โดยคณะกรรมการพิจรณารางวัลจะเป็นผู้พิจารณา และทำการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการมอบรางวัล
         ผู้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกปัจจุบัน รวมถึงอดีตคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประธานคณะกรรมการย่อย
ลูกเสือเอเชียแปซิฟิก และผู้ตรวจการฝ่ายต่างประเทศของสำนักงานลูกเสือ

ลูกเสือไทยที่ได้รับรางวัล Certificate of Good Service Award : ประกาศนียบัตรรางวัลการบริการดีเด่น มีดังนี้
2007 ดร.อำนาจ ช่างเรียน
2009 นาวสาวกิ่งโพยม บุษบงค์

ที่มา : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับสถิติวันที่ 26 เมษายน 2558

 

Hit Counter

งานเนตรนารี โรงเรียนสตรีนนทบุรี
120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel : 02-525 1506 ต่อ 112, Fax : 02-525 3171