Get Adobe Flash player
วัตถุประสงค์ 

    เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

   (1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

   (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

   (3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

   (4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม

   (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับสถิติวันที่ 26 เมษายน 2558

 

Hit Counter

งานเนตรนารี โรงเรียนสตรีนนทบุรี
120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel : 02-525 1506 ต่อ 112, Fax : 02-525 3171