เนื่องจากทาง สพฐ.
มีการใช้เครื่องแม่ข่ายหลายเครื่อง (Server) เพื่อป้องกันเว็บล่ม
ให้นักเรียนลองเลือก Server ที่ใช้งานได้นะครับ