ประวัติย่อครูชเอม

นางชเอม ชักชวน

สถานที่เกิด

บ้านหมุ้นเหนือ อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชำนาญการ


สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงเรียนสตรีนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย นางชเอม ชักชวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีนนทบุรี