แหล่งการเรียนรู้
จัดทำโดย นางชเอม ชักชวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีนนทบุรี