บทที่ 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

การนอร์มัลไลเซซัน (Normalization)

การนอร์มัลไลเซซัน (Normalization)

        การนอร์มัลไลเซซัน (Normalization) เป็นทฤษฎีหรือกระบวนการที่ใช้ในการทำให้เอนทิตี้และแอททริบิวต์ที่ได้ออกแบบไว้มาจัดกลุ่มตารางให้ความสัมพันธ์กัน ให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า รูปแบบบรรทัดฐาน หรือ Normal Form เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ได้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่เหมาะสม โดยจุดมุ่งหมายของการนอร์มัลไลเซซัน คือ

  • 1) ลดความซ้ำซ้อน (Redundancy)
    ของข้อมูลในตาราง ทำให้ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลหลาย ๆ ที่ รวมทั้ง ทำให้ลดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล
  • 2) ทำให้การเปลี่ยนแปลง
    แก้ไขโครงสร้างของตารางได้ง่ายในภายหลัง
  • 3) ลดปัญหาความไม่ถูกต้องของข้อมูล
    โดยการปรับปรุงข้อมูลสามารถทำการปรับปรุงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว