บทที่ 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล

ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล

      ผลจากการจัดเก็บข้อมูลรวมกันเป็นฐานข้อมูล จะเกิดประโยชน์หลายประการพอสรุปได้ดังนี้

 • 1. สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ 
          การจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูลธรรมดานั้น อาจจำเป็นที่ใช้แต่ละคนจะต้องมีแฟ้มข้อมูลของตนไว้เป็นส่วนตัว  จึงอาจเป็นเหตุให้มีการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน (Redundancy) การนำข้อมูลมารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะช่วยลดปัญหาการเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้  โดยระบบจัดการฐานข้อมูล (Database  Management  System: DBMS) จะช่วยควบคุมความซ้ำซ้อนได้ เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ตลอดเวลาว่ามีข้อมูลซ้ำซ้อนกันอยู่ที่ใดบ้าง

 • 2 สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
          ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า  ฐานข้อมูลจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกัน  ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ก็สามารถติดต่อและเรียกใช้ข้อมูลได้โดยง่าย

 • 3  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ 
          สืบเนื่องจากการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเดียวกันนี้  แต่ปรับปรุงไม่ครบทุกที่ที่มีข้อมูลเก็บอยู่  ก็จะทำให้เกิดปัญหาข้อมูลชนิดเดียวกัน  อาจมีค่าไม่เหมือนกันในแต่ละที่ที่เก็บข้อมูลอยู่ จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลขึ้น (Inconsistency)

 • 4   สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
          ในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด การคำนวณค่าที่ให้ค่าความถูกต้องแม่นยำ ฯลฯ

 • 5  สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ 
          ระบบความปลอดภัยของข้อมูลในที่นี้เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์มาใช้ หรือมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูลจะสามารถกำหนดระดับการเรียนใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถมองข้อมูลในฐานข้อมูล ที่ต่างกันตามสิทธิ์ที่ตนเองได้รับในการเข้าถึงฐานข้อมูล

 • 6  สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้ 
          การเก็บข้อมูลร่วมกันได้ในฐานข้อมูล จะทำให้สามารถกำหนดมาตรฐานของข้อมูลได้ รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันได้ เช่น  การกำหนดรูปแบบการเขียนวันที่ในลักษณะ วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน ก็สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้จะมีผู้ที่ คอยบริหารฐานข้อมูลที่เราเรียกว่า  ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database  Administrator : DBA) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้

 • 7 เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล 
          โดยปกติโปรแกรมที่เขียนขึ้นใช้งานจะมีความสัมพันธ์กับรายละเอียดหรือโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลที่ต้องการใช้  ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลในแฟ้มข้อมูลใดเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขโปรแกรมทุกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลดังกล่าวด้วย ถึงแม้ว่าโปรแกรมเหล่านั้นอาจจะเป็นเพียงเรียกใช้แฟ้มข้อมูลดังกล่าว เพื่อดูข้อมูลบางอย่างที่มิได้มีการปรับโครงสร้างก็ตาม  ในระบบฐานข้อมูลจะมีตัวจัดการฐานข้อมูลทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล  โปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุกครั้ง ดังนั้นการแก้ไขข้อมูลบางครั้งจึงอาจกระทำเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใช้ข้อมูลที่เรียกใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น  ส่วนโปรแกรมที่ไม่ได้เรียกใช้ข้อมูลดังกล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมา