บทที่ 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

บทสรุป

บทสรุป

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

        ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึงโครงสร้างสารสนเทศ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน ที่จะนำมาใช้ระบบงานต่าง ๆ ร่วมกัน

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

        การประมวลผลในระบบแฟ้มข้อมูล ซึ่งมีการแบ่งระดับของข้อมูลในฐานข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้

 • บิต (Bit) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด
 • ไบต์ (Byte) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิตมารวมกัน
 • ฟิลด์ (Field) หมายถึง เขตข้อมูลมารวมกันแล้วได้ความหมายเป็นคำ
 • เรคคอร์ด (Record) หมายถึง ระเบียน หรือหน่วยของข้อมูลที่เกิดจาการนำเอาฟิลด์หรือเขตข้อมูลหลาย ๆ เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องมารวมกัน
 • ไฟล์ (File) หมายถึง แฟ้มข้อมูล หรือหน่วยงานของข้อมูลที่เกิดจากการนำข้อมูลหลาย ๆ ระเบียนที่เป็นเรื่องเดียวกัน
 • เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปรียบเสมือนคำนาม
 • แอททริบิวต์ (Attribute) หมายถึง รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะ และคุณสมบัติของแอททริบิวต์หนึ่ง ๆ
 • ความสัมพันธ์ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
  1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Relationships)
  2. ความสัมพันแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-many Relationships)
  3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-many Relationships)

ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล

        ทำให้เกิดประโยชน์พอสรุปได้ดังนี้

 • สามารถลดความซับซ้อนของข้อมูลได้
 • สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
 • หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้
 • สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้
 • สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้
 • เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล

รูปแบบของระบบฐานข้อมูล

  รูปแบบของระบบฐานข้อมูล มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ

 • ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
 • ฐานข้อมูลแบบครือข่าย (Network Database)
 • ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Database)

โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

       โปรแกรมฐานข้อมูล จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เช่น Access, FoxPro, Mysql, Oracle, SQL Sever เป็นต้น

คีย์ (KEY)

       ใช้สำหรับการอ้างอิง การค้นหา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล แบ่งออกได้หลายปะเภท ดังต่อไปนี้

 • Primany Key หมายถึง คีย์หลัก
 • Secondary Key  หมายถึง คีย์รอง
 • Foreign Key  หมายถึง คีย์นอก
 • Candidate Key หมายถึง คีย์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคีย์หลัก
 • Compound Key หมายถึง คีย์ที่เกิดจากการรวมข้อมูลหมายฟิลด์