บทที่ 2

การจัดการระบบฐานข้อมูล

ระดับของข้อมูล

ระดับของข้อมูล

        ระบบฐานข้อมูล มีการจัดแบ่งระดับของข้อมูลเป็น 3 ระดับ


รูปที่ 2.1 ระดับของข้อมูล 3 ระดับ

1. ระดับภายนอกหรือวิว (External Level หรือ View)
        หมายถึง ระดับของข้อมูลที่อยู่สูงที่สุด ประกอบด้วยภาพที่ผู้ใช้แต่ละคนจะมองข้อมูลหรือ วิว (View) ของตนเอง

2 ระดับแนวความคิด (Conceptual Level)
        หมายถึง ระดับของข้อมูลที่อยู่ถัดลงมา เป็นการมองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อจำกัดต่าง ๆ ข้อมูลในระดับนี้เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบโดยผู้บริหารฐานข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ระบบมาแล้ว เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลในระดับภายนอกสามารถเรียกใช้ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ กันตามที่ผู้ใช้ต้องการ

3 ระดับภายใน (Internal Level หรือ Physical Level)
        หมายถึง ระดับของข้อมูลที่อยู่ล่างสุด เป็นระดับของการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ว่ามีโครงสร้างการจัดเก็บอย่างไร วิธีการเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลทำอย่างไร
       จากการแบ่งระดับของข้อมูลออกเป็น 3 ระดับข้างต้น จึงทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องสนใจกับรายละเอียดในการเก็บข้อมูล รวมทั้งไม่ต้องทราบข้อมูลส่วนที่ตนเองไม่ได้ใช้ การแบ่งระดับข้อมูลดังได้กล่าวมายังเป็นประโยชน์ในเรื่องของความเป็นอิสระของข้อมูล ดังที่ได้อธิบายไปแล้วว่าตัวจัดฐานข้อมูล (DBMS) จะทำหน้าที่เชื่อมข้อมูลระหว่างระดับภายนอกกับระดับแนวความคิด และเชื่อมระดับแนวความคิดกับระดับภายในซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระของข้อมูลด้วยเช่นกัน จึงจะขอกล่าวรายละเอียดในเรื่องของความเป็นอิสระของข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวถึงไปบ้างแล้ว