บทที่ 2

การจัดการระบบฐานข้อมูล

ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence)

ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence)

      ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence) ความเป็นอิสระของข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

ความเป็นอิสระของข้อมูลในเชิงกายภาพ (Physical Data Independence)

        หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างในระดับภายใน จะไม่กระทบต่อโครงสร้างในระดับแนวความคิดและระดับภายนอก เช่น การเปลี่ยนวิธีการเรียกใช้ข้อมูลจากเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะไม่กระทบต่อระดับแนวความคิดหรือระดับผู้ใช้

ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Independence)

       หมายถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับแนวความคิด จะไม่กระทบต่อโครงสร้างในระดับภายนอก หรือโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้งาน เช่น การเพิ่มแอททริบิวต์หรือเอนทิตี้ใหม่เข้าไปในฐานข้อมูล เป็นต้น