บทที่ 2

การจัดการระบบฐานข้อมูล

เค้าร่างของฐานข้อมูล (Database Schema)

เค้าร่างของฐานข้อมูล (Database Schema)

       เมื่อใดที่มีเรียกใช้หรือแก้ไขข้อมูล จะทำให้ค่าของข้อมูลในฐานข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ข้อมูลในฐานข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เราเรียกว่า Instance ของข้อมูล ดังนั้นแล้ว Instance ของฐานข้อมูลจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ส่วนเค้าร่างที่ได้รับจากการออกแบบฐานข้อมูล (Database schema) ซึ่งเป็นการกำหนดว่าฐานข้อมูลจะประกอบด้วยเอนทิตี้ แอททริบิวต์อะไรบ้าง มีความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้อย่างไรนั้นไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

จากการแบ่งระดับข้อมูลเป็น 3 ระดับ ดังได้กล่าวแล้วนั้น ข้อมูลในระดับดังกล่าวจะประกอบด้วยเค้าร่างซึ่งอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ คือ

  • 1 เค้าร่างภายนอก (Extermal Schema หรือ Subschema หรือ View) เป็นเค้าร่างในระดับภายนอก ที่แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ใช้ต่าง ๆ ต้องการ
  • 2. เค้าร่างแนวความคิด (Conceptual Schema) เป็นเค้าร่างที่แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล ได้แก่ ชื่อเอนทิตี้ โครงสร้างข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์และกฎเกณฑ์ข้อจำกัดต่าง ๆ
  • 3. เค้าร่างภายใน (Internal Schema) เป็นเค้าร่างที่แสดงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ แสดงเค้าร่างของฐานข้อมูล ดังรูปที่ 2.2


รูปที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ของเค้าร่างข้อมูล 3 ระดับ

        จากรูปที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยเค้าร่างภายใน 1 ตัว เค้าร่างแนวความคิด 1 ตัว และมีเค้าร่างภายนอกได้หลาย ๆ ตัว