บทที่ 2

การจัดการระบบฐานข้อมูล

ภาษาที่ใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูล

ภาษาที่ใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูล

        นอกจากภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูล เช่น COBOL, PASCAL ฯลฯ ในระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีภาษาเฉพาะที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลเป็นคำสั่งที่ง่ายไม่ซับซ้อน โดยเรียกใช้ผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL)

       หมายถึง คำสั่งที่ใช้กำหนดโครงสร้างที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูลว่าประกอบด้วย แอททริบิวต์อะไรบ้าง เก็บข้อมูลชนิดใด เป็นต้น ผลที่ได้จากการแปล (Compile) คำสั่งที่เขียนด้วย DDL จะเกิดเป็นแฟ้มชนิดหนึ่งเรียกว่า พจนานุกรมข้อมูล

         พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นแฟ้มที่จัดเก็บรายละเอียดของรีเลชันต่าง ๆ ในฐานข้อมูล โดยเก็บในรูปของตารางที่เป็นโครงสร้างของข้อมูล ได้แก่ ชื่อรีเลชัน ชื่อแอททริบิวต์ต่าง ๆ คีย์หลักของแต่ละรีเลชัน คีย์นอก และข้อจำกัดต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกใช้ข้อมูลในระบบการควบคุมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล จะถูกสร้างโดยใช้ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล โดยระบบจัดการฐานข้อมูลจะเป็นผู้ดำเนินการสร้างพจนานุกรมข้อมูลขึ้นตามรายละเอียดที่เขียนในคำสั่ง เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลจากรีเลชันต่าง ๆ ระบบจัดการฐานข้อมูลก็จะเรียกผ่านพจนานุกรมข้อมูล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล

ตัวอย่าง

      การใช้ภาษา SQL (Structure Query Language) เพื่อกำหนดโครงสร้างของตารางนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยแอททริบิวต์ต่อไปนี้

รหัสนักศึกษา เป็นชนิดอักขระ จำนวน 8 ไบต์
ชื่อนักศึกษา เป็นชนิดอักขระ จำนวน 20 ไบต์
อายุ เป็นชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม
ค่าใช้จ่าย/เดือน เป็นชนิดตัวเลขทศนิยม(ความกว้าง 9 หลัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
สามารถใช้คำสั่งSQL เพื่อกำหนด โครงสร้าง ได้ดังนี้

CREATE TABLE STUDENT
(ID CHAR(8),
NAME CHAR(20),
AGE INTEGER,
PAY DECIMAL(9,2) );

ภาษาสำหรับดำเนินการกับข้อมูล (Data Manipulation Language:DML)

          หมายถึง คำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ซึ่งในระดับของผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ว่าเป็นอย่างไร ในการดำเนินการกับข้อมูลผู้ใช้จึงเป็นแต่เพียงใช้คำสั่งใน DML ผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล เรียกผ่านพจนานุกรมข้อมูล

ตัวอย่าง

          คำสั่ง SQL เพื่อเรียกดูข้อมูลรหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษาและอายุ โดยให้คัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี (อ้างอิงจากตัวอย่างในหัวข้อข้างต้น)

SELECT ID, NAME, AVG FROM STUDENT WHERE AGE<=18;

ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล (Data Control Languge:DCL)

          หมายถึง คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมข้อมูลความถูกต้องของข้อมูล คำสั่งควบคุมสภาวการณ์ ใช้ข้อมูลพร้อมกันจากผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน และคำสั่งควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล การใช้สิทธิอำนาจแก่ผู้ใช้แต่ละคนในการเรียกดูหรือปรับปรุงข้อมูล

ตัวอย่าง

          คำสั่ง SQL เพื่อกำหนดให้สิทธิอำนาจแก่ผู้ใช้ PETER ในการเรียกดูข้อมูลจากตาราง STUDENT

GRANT SELECT ON STUDENT TO PETER;