บทที่ 2

การจัดการระบบฐานข้อมูล

ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Adminstrator : DBA)

ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Adminstrator : DBA)

        ผู้บริหารฐานข้อมูล เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมด เป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจว่า จะรวบรวมข้อมูลใดบ้างไว้ในระบบ จะจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีใด ใช้เทคนิคใดในการเรียกใช้ข้อมูล กำหนดระบบความปลอดภัยและความบูรณภาพของข้อมูล กำหนดแผน การสร้างระบบข้อมูลสำรองและการกู้ ประสานงานให้ปรึกษา และความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นใช้ ตลอดจนปรับปรุงเมื่อผู้ใช้มีความต้องการที่เปลี่ยนไปจากเดิม ผู้บริหารฐานข้อมูลจึงต้องคอยปรับฐานข้อมูลให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา