บทที่ 2

การจัดการระบบฐานข้อมูล

บทสรุป

บทสรุป

ระดับของข้อมูล

        มีการจัดแบ่งระดับของข้อมูลเป็น 3 ระดับ
  1. 1. ระดับภายนอกหรือวิว (External Level หรือ View) หมายถึง ระดับของข้อมูลที่อยู่สูงที่สุด ประกอบด้วยภาพที่ผู้ใช้แต่ละคนจะมองข้อมูลหรือวิว (View) ของตนเอง
  2. 2. ระดับแนวความคิด (Conceptual Level) หมายถึง ระดับของข้อมูลที่อยู่ถัดลงมา เป็นการมองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อจำกัดต่าง ๆ ของข้อมูลในระดับนี้
  3. 3. ระดับภายใน (Internal Level หรือ Physical Level) หมายถึง ระดับของข้อมูลที่อยู่ล่างสุด เป็นระดับของการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ว่ามีโครงการจัดเก็บอย่างไร วิธีการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลทำอย่างไร

ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence)

        ความเป็นอิสระของข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  1. 1. ความเป็นอิสระของข้อมูลในเชิงกายภาพ (Physical Data Independence)
  2. 2. ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Independence)

เค้าร่างของฐานข้อมูล (Database Schema)

        เค้าร่างที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema) ซึ่งเป็นการกำหนดว่าฐานข้อมูล จะประกอบด้วยเอนทิตี้ แอททริบิวต์อะไรบ้าง มีความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ แบ่งได้ 3 ระดับ

  1. 1. เค้าร่างภายนอก (External Schema หรือ Subschema หรือ View)
  2. 2. เค้าร่างแนวความคิด ( Conceptual schema)
  3. 3. เค้าร่างภายใน (Internal Schema)

ภาษาที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล ภาษาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

  1. 1. ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL)
  2. 2. ภาษาสำหรับดำเนินการกับข้อมูล (Data Manipulation Language : DML)
  3. 3. ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL)

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)

       ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูล สามารถสรุปหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล ได้ดังนี้

  1. 1. กำหนดและเก็บโครงสร้างฐานข้อมูล
  2. 2. รับและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
  3. 3. ดูแลรักษาข้อมูล
  4. 4. ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล
  5. 5. ควบคุมความบูรณภาพของข้อมูล (Integrity Control)
  6. 6. ควบคุมความปลอดภัย (Security Control)
  7. 7. การสร้างระบบสำรองและการกู้ (Backup and Recovery)
  8. 8. ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้ (Concurrency Control)

ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)

       ผู้บริหารฐานข้อมูลเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมด เป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจว่า จะรวบรวมข้อมูลใดบ้างเข้าไว้ในระบบ