บทที่ 3

ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Access

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม

       หลังจากเข้าสู่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS_WINDOWS สามารถเข้าสู่โปรแกรม Access ได้หลายวิธีตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีที่ 1 เลือกเมนู Start เลือก All apps เลือก Microsoft office 2013เลือก Access 2013

วิธีที่ 2 คลิกไอคอน Shortcut โปรแกรม Access บนเดสก์ท็อปรูปที่ 3.1 แสดงการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Access

      หลังจากเข้าสู่โปรแกรม Access จะเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม และปรากฏเมนูแฟ้มบนจอภาพ เพื่อให้สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ เปิดแฟ้มข้อมูลเดิม บันทึกข้อมูล รวมทั้งแม่แบบในการสร้างฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลเว็บ ตัวอย่างแม่แบบ รวมทั้งแม่แบบจากเว็บไซด์ office.comรูปที่ 3.2 แสดงหน้าต่างโปรแกรม Access 2013

- เลือกเมนูแฟ้ม (File) เลือก สร้าง (Create) กรณีสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่
- เลือก เปิด (Open) กรณีต้องนำฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายชื่อบางส่วนให้เลือก หรือเลือก ล่าสุด เมื่อต้องการค้นหาจากแฟ้มข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดใช้