บทที่ 3

ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Access

การออกแบบตาราง (TABLE)

การออกแบบตาราง (TABLE)

       การออกแบบตาราง (TABLE) หมายถึง  การออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพื่อกำหนดเขตข้อมูลแต่ละชนิดหรือแต่ละเขตข้อมูล (Field) ให้กับการบันทึกข้อมูลแต่ละรายการ (Record) ในการเก็บข้อมูลดิบ (Input Data)  ที่จะนำในการประมวลผลข้อมูล  ดังนั้นการสร้าง  Table จึงเป็นส่วนแรกของแฟ้มข้อมูลในการออกแบบฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

ขั้นตอนการออกแบบ สามารถออกแบบได้ 2 วิธี ได้แก่

1. การออกแบบด้วยคำสั่งตาราง

  • เลือกเมนู สร้าง (Create) เลือก ตาราง (Table)
  • จะปรากฏหน้าต่างการออกแบบให้เลือกดังรูปที่ 3.12
  • การออกแบบตารางแต่ละเขตข้อมูลโดยการเลือก คลิกเพิ่มเพิ่ม เลือกชนิดของข้อมูลและระบุชื่อเขตข้อมูลใหม่
  • เลือก  คลิกเพื่อเพิ่ม  ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้เขตข้อมูลครบตามต้องการ
รูปที่ 3.12 แสดงการออกแบบการสร้างตาราง (Table)  ใหม่

2. การออกแบบด้วยคำสั่งออกแบบตาราง

  • เลือกเมนู สร้าง (Create) เลือก ออกแบบตาราง (Table)
  • จะปรากฏหน้าต่างการออกแบบให้เลือกดังรูปที่ 3.13

รูปที่ 3.13 แสดงการออกแบบการสร้างตาราง (Table)  ใหม่ ด้วยออกแบบ

       ในหน่วยนี้จะกล่าวเฉพาะกรณีผู้ออกแบบ กำหนดเอง   ดังนั้นหลังจากเลือกออกแบบตาราง  (Table Design)  จะปรากฏเมนูการออกแบบโครสร้างตารางดังรูปที่ 3.13