บทที่ 3

ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Access

การใช้ Lookup Wizard ในการป้อนข้อมูล

การใช้ Lookup  Wizard  ในการป้อนข้อมูล

       การใช้ Lookup Wizard ในการป้อนข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างตัวเลือกให้กับผู้บันทึกข้อมูล (Combo  Box) โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลผ่านคีย์บอร์ด  สามรถใช้กับข้อมูลประเภท  Text ,Number  หรือ Yes/No

ขั้นตอนการกำหนด

 • เข้าสู่มุมมองออกแบบ (Design View)
 • เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการกำหนด
 • เลือกชนิดข้อมูล (Data  Type)  ของเขตข้อมูลเป็น  Lookup  Wizard   จะปรากฏเมนูให้เลือก
  ดังต่อไปนี้

ฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหารับค่าจากตารางหรือแบบสอบถามอื่น
(I want lookup column to lookup the value in a table or query)

 •   เลือกตาราง (Table) หรือ แบบสอบถาม (Queries) ที่ต้องการ
 • เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างเป็นตัวเลือก

ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการเข้าไปเอง (I  will  type in the  value  that  I  want)

 •   ระบุจำนวนคอลัมน์ (Number of column)
 • พิมพ์ข้อมูลแต่ละตัวเลือกตามต้องการ
 • เลือกคอลัมน์เป็นตัวเลือก (กรณีเลือกมากกว่า 1  คอลัมน์)
 • ระบุป้ายชื่อเขตข้อมูล  โดยจะปรากฏชื่อเดิม  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงให้พิมพ์ชื่อใหม่
 • เลือก  เสร็จสิ้น  (Finish)รูปที่ 3.21  แสดงกสนออกแบบ Lookup  Wizard  สำหรับการสร้างตัวเลือกแบบกำหนดเอง

      หลังจากออกแบบ ให้เข้าสู่มุมมอง (เลือก Open)  เลือกเขตข้อมูล pos  พบว่าจะมีปุ่มลูกศรทางด้านซ้ายมือ เมื่อคลิกที่ปุ่มลูกศรจะปรากฏรายการตัวเลือกตามที่ออกแบบเพื่อทำการเลือกรายการที่ต้องการ ดังรูปที่ 3.22

;

รูปที่ 3.22    แสดงการป้อนข้อมูลด้วย Lookup  Wizard  บนแผ่นข้อมูล

การป้อนข้อมูลในเขตข้อมูลประเภท  OLE-Object

       ในการป้อนข้อมูลประเภท OLE-Object หรือข้อมูลประเภทรูปภาพ กราฟิก เสียงอื่น ๆ จะต้องเรียกผ่านโปรแกรมเพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • หลังจากเข้าสู่มุมมอง  Datasheet  ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูล รูปภาพ
 • เลือกเมนู แทรกวัตถุ (Insert Object)  คลิกเลือก สร้างจากแฟ้ม
  • สร้างใหม่ (Create  New)  หมายถึง การนำรูปภาพผ่านโปรแกรมที่เลือกให้ทำการเลือกประเภทโปรแกรม ที่จะนำมาสร้างรูปภาพที่ Object Type
  • สร้างจากแฟ้ม  (Create  from  File)  หมายถึง  การนำภาพที่มีอยู่แล้วมาบันทึกให้ทำการระบุไดรฟ์   โฟลเดอร์  และเลือกชื่อแฟ้มรูปภาพตามต้องการ  ดังรูปดังที่ 3.23
 • เลือก ตกลง (OK)

v

รูปที่ 3.23  แสดงการป้อนข้อมูลประเภทรูปภาพ (OLE-Object)